Birthday

Name Month Day Year
Irina Michael Studnitz 1 2 1951
Ekatherina Igor Tarasov 1 5 1981
Dmitrii Alexander Veksel 1 10 1971
Maiya Josef Orlova 1 11 1926
Sergei Jcob Matusov 1 20 1954
Alexander Joseph Veksel 1 23 1947
Zoya Feodor Lebedenko 1 24 1916
Igor Boris Tarasov 1 29 1958
Boris Albert Axelrod 2 6 1972
Ekatherina Nicolai Shebalina 2 7 1952
Ella Jacob Axelrod 2 12 1935
Irina Alexander Tokunova 2 12 1968
Boris Vladimir Brodskii 2 19 1980
Alexander Makarskii 2 21 1970
Alla Alexander Ryzhikh 3 4 1960
Tat'yana Alexander Tokunov 3 11 1983
Alex Lev Matusov 3 12 1953
Irina Alexander Levit 3 15 1954
Marina Jacob Matusova 3 18 1958
Roza Abraham Eydelman 3 18 1918
Olga Elya Lyakhovich 3 20 1953
Roza Mark Wineberg 3 28 1951
Nataliya Lev Feldman 3 31 1976
Helen Joseph Litman 4 1 1973
Igor Boris Axelrod 4 1 1997
Julya Joseph Litman 4 1 1980
Eliya Gregory Doughin 4 2 1962
Vladimir Mark Wineberg 4 2 1945
Eugene Alexander Makarskii 4 6 1995
Iskra Matthew Leibina 4 10 1926
Andrei Andrei Malyavin 4 13 1983
Solomon Abraham Eydelman 4 13 1920
Maria Lev Dekel'man 4 18 1950
Nataly Boris Morgulis 4 19 1934
Anton Igor Lebedenko 4 22 1976
Tat'yana Alexander Larchenko 4 23 1980
Zoya Yan Yavno 4 23 1951
Artyom Eugene Matusov 4 27 1984
Galina Elia Guzman 5 4 1948
Elena Valentin Samarov 5 6 1964
Mina Moisey Dekel'man 5 9 1923
Alexander Solomon Eydelman 5 17 1958
Valentina Peter Doughin 5 17 1935
Marina David Etkina 5 26 1958
Lev Solomon Matusov 6 1 1927
Alexander Vladimir Brodskii 6 2 1987
Michael Vladimir Brodskii 6 2 1987
Alexander Michael Larchenko 6 3 1951
Leonid Alexander Eydelman 6 3 1986
Maxim Alexander Eydelman 6 8 1982
Elena Alexander Larchenko 6 9 1974
Marina Arkadii Feldman 6 14 1976
Sophia Solomon Rivkind 6 15 1911
Igor Julii Lebedenko 6 21 1952
Inonia Joseph Vladimirskaya 6 22 1926
Eugene Leo Matusov 6 25 1960
Maria Igor Lebedenko 6 27 1973
Elizabeth Elya Lyakhovich 6 28 1945
Stephan Igor Lebedenko 7 2 1981
Michael Alexei Sokolov 7 3 1975
Elizabeth-Ann Matusov 7 7 1994
Elena Anatolii Ostrovskii 7 10 1974
Anna Sergei Talalei 7 18 1972
Andrei George Malyavin 7 29 1958
Alexandra K. Tistchenko 8 3 1993
Marina Joseph Vladimirskaya 8 3 1929
Elya Matthew Lyakhovich 8 6 1920
Vera Denis Delmachinskii 8 13 1996
Ella Peter Doughina 8 24 1937
Inga Josef Orlova 8 24 1929
Ludmila Yan Yavno 8 25 1947
Maria Vladimir Ceitlina 8 26 1954
Anna Vadim Sharishev 8 30 1983
Joseph Leonid Litman 9 1 1945
Yurii Alexeii Sokolov 9 1 1973
Alexei Vladimir Sokolov 9 5 1952
Ekatherina Albert Axelrod 9 5 1961
Boris Joseph Feldman 9 26 1948
Sergei Michael Deev 9 16 1951
Yurii Peter Yureskul 9 21 1953
Jamilya Idar Sakkhabiev 9 25 1992
Lev Boris Feldman Feldman 10 4 1948
Nina Jacob Axelrod 10 10 1922
Helen Moysey Riekhenstein 10 19 1954
Irina Mark Shulutko 10 21 1928
Vladimir Lev Brodskii 10 24 1947
Dmitrii Sergei Matusov 10 26 1975
Lyudmila Isaii Zilberberg 10 29 1940
Alexandra Michael Freidkin 10 30 1997
Anton Alexander Makarskii 11 15 1991
Ida Elia Axelrod 11 15 1918
Alexander Tokunov 11 25 1935
Dmitrii Vladimir Axelrod 11 26 1995
Vladimir Vladimir Axelrod 11 29 1966
Denis Eugene Delmachinskii 12 6 1971
Eugene Lev Freidkin 12 8 1948
Igor Boris Sandler 12 10 1975
Nataliya Julii Lebedenko 12 10 1950
Tamara Moisey Riekhenstein 12 28 1945
Jacob Shlame Matusov 12 20 1930
Julia Alexander Matusov 12 22 1977
Michael Eugene Freidkin 12 25 1973